Algemene voorwaarden

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN


1.1 Hovenier/boomverzorger: Meuleman Hoveniers, gevestigd aan de Helmerstraat 247 te Enschede.

1.2 Hoveniers- / boomverzorgingswerkzaamheden:

1.2.1 Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van tuinen voor zowel binnen als buiten dan wel het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van boomverzorging. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.

1.2.2 Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van tuinen voor zowel binnen als buiten dan wel het onderhouden van bomen en zijn omgeving. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.

1.2.3 Het leveren van benodigde materialen voor onder artikel 1.2.1 en 1.2.2 genoemde werkzaamheden.
1.2.4 Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

1.3 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan een hovenier/boomverzorger opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen, als onder artikel 1.2 omschreven. 

1.4 Aangenomen werk: het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en hovenier/boomverzorger zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, exclusief BTW.

1.5 Vrij of regiewerk: alle werkzaamheden als bedoeld onder artikel 1.2 welke niet vallen onder die zoals onder artikel 1.4 omschreven en die tussen opdrachtgever en hovenier/boomverzorger zijn overeengekomen, exclusief BTW.

1.6 Uurloon: de vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon, exclusief BTW. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat de hovenier/boomverzorger voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en / of koop en verkoop.

3. DE OFFERTE / HET AANBOD

 3.1 Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de hovenier/boomverzorger de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht de hovenier/boomverzorger deze informatie te verstrekken.

3.2 De hovenier/boomverzorger brengt de offerte schriftelijk uit.

3.3 De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst, tenzij uit de offerte anders blijkt.

3.4 De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of de te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan de hovenier/boomverzorger verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de opdrachtgever mogelijk te maken.

3.5 De hovenier/boomverzorger behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze blijven, ongeacht de vraag of tekeningkosten en overdracht van auteursrechten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, zijn eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden overgedragen of op andere wijze worden gebruikt.

3.6 Als de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan de hovenier/boomverzorger wordt gegeven, zal de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan de hovenier/boomverzorger retour worden gezonden.

3.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opdrachtgever de werkelijke tekenkosten, indien deze in de offerte gespecificeerd waren aan de hovenier/boomverzorger betalen in geval de hovenier/boomverzorger wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en / of levering goederen wordt gegeven.

3.8.1 De offerte geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die wordt gehanteerd (aangenomen werk, vrij of regiewerk).

3.8.2 Bij vrij of regiewerk kan een richtprijs worden afgegeven. Indien de eindprijs 25% of hoger uitkomt of dreigt te komen, kan het meerdere pas na overeenstemming met de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.9 De offerte vermeldt de wijze van betaling

4. DE OVEREENKOMST

4.1 Een overeenkomst tot het aannemen van werk, tot het uit voeren van vrij of regiewerk en/of van koop of verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) als mede aanvulling en/of wijzigingen daar van, komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. Deze aanvaarding is, uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling. Bij voorkeur schriftelijk, met name bij bedragen boven de € 1200,-.

4.2 Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de opdrachtgever de aanvaarding schriftelijk bevestigt, uiterlijk 10 dagen na offertedatum.

4.3.1 Ingeval van mondelinge aanvaarding wordt de inhoud van de offerte behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever, geacht juist en volledig weer te geven wat tussen de partijen is overeengekomen, tenzij de opdrachtgever binnen 10 dagen na offertedatum schriftelijk te kennen heeft gegeven dat de inhoud afwijkt van het overeengekomene.

4.3.2 In dit geval maakt de hovenier de offerte opnieuw op.

4.4 De aanvaarding van de offerte wordt geacht, ongewijzigd, te zijn gedaan indien en op het moment dat de opdrachtgever er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt begonnen binnen 10 dagen na offertedatum.

4.5 Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden de hovenier niet.

5. DE PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

5.1 De prijs die de opdrachtgever moet betalen wordt vooraf overeengekomen. De prijs is exclusief BTW. Eventuele emballagekosten, vervoerkosten of bezorgkosten zijn niet in rekening gebracht.

5.2 Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog voor de uitvoering en/of levering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als deze drie maanden verstreken zijn maar uitvoering en/of levering nog niet heeft plaats gevonden, heeft de opdrachtgever bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden.

5.3 Het tweede lid is niet van toepassing op de prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

6. WIJZIGINGEN AANGENOMEN WERK

6.1 Wijzigingen in het aangenomen werk en/of (individuele) afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.

6.2 Alle wijzingen in aangenomen werk behoren wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

6.3 Meer- en minderwerk zullen onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, tussen de hovenier/boomverzorger en de opdrachtgever onderling worden verrekend

7.LEVERING

7.1 De hovenier/boomverzorger staat ervoor in dat de verkochte goederen beantwoorden aan de overeenkomst. Indien in het kader van de overeenkomst grond, teelaarde, compost of zand, funderings- of verhardingsmateriaal wordt geleverd, zijn deze in overeenstemming met de wettelijke eisen en afgestemd op bestemming of gebruikersdoel.

7.2.1 Voor zover gekochte goederen niet uit voorraad leverbaar zijn kunnen de hovenier/boomverzorger en de opdrachtgever een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.

7.2.2 Onverminderd het bepaalde artikel 13 heeft indien een vaste datum of termijn van levering of uitvoering werk is overeengekomen, de opdrachtgever bij overschrijding recht op vergoeding van de door hem geleden schade.

7.2.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 13 wordt, indien een vermoedelijke datum is overeengekomen, uitvoering/levering verricht op of omstreeks de genoemde (aanvangs-) datum.

7.2.4 Bij overschrijding van de vermoedelijke datum of termijn met meer dan twee dagen heeft de hovenier leverbaar het recht schriftelijk een nieuwe datum of termijn met de opdrachtgever overeen te komen. De nieuwe overeengekomen (aanvangs-) termijn is gelijk aan de oorspronkelijke met een maximum van vier weken.

7.2.5 Bij overschrijding van deze nieuwe overeengekomen termijn heeft de opdrachtgever het recht, zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en/of vergoeding van de geleden schade te verlangen.

7.3 Indien naar het oordeel van de hovenier/boomverzorger de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weer- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit recht geeft tot vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden duren.

8. TOEPASSELIJK RECHT

8.1 Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:


9. BETALING / NIET-TIJDIGE BETALING


9.1 Betaling vindt plaats in contanten of een gegarandeerd en door de hovenier/boomverzorger geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Indien betaling na ontvangst van factuur is overeengekomen, dan zal deze betaling dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.3 Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

9.4 Bij koop heeft de hovenier/boomverzorger het recht de opdrachtgever tot vooruitbetaling te verplichten. Deze is maximaal 50% bij een totaalprijs tot 1000 EURO en maximaal 40% bij een hogere totaalprijs.

9.5 De opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn is verstreken. De hovenier zendt na verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft aan binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

9.6 Over de betaling die niet tijdig is verricht, brengt de hovenier/boomverzorger rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

9.7 Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten bedragen 10% van het factuurbedrag met een minimum van 10 EURO. De incassokosten kunnen vermeerderd worden met de eventuele proceskosten.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD


10.1 Alle geleverde goederen voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de hovenier hovenier/boomverzorger, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.

11. TERREIN

11.1 De opdrachtgever is verplicht om de hovenier/boomverzorger omtrent de niet bij oppervlakkige bezichtiging waarneembare hoedanigheden van het (de) terrein(en), en in het bijzonder die ten aanzien van de drukvastheid van de ondergrond en eventuele vervuiling van de grond, de nodige gegevens te verschaffen en voor de juistheid daarvan in te staan.

11.2 Opdrachtgever is verplicht aan Meuleman Hoveniers alle gegevens te verstrekken ten aanzien van de ligging en de hoedanigheid van de zich in en op het terrein bevindende kabels, leidingen en aanverwante zaken en deze door te geven aan de hovenier/boomverzorger om zich elders omtrent de juistheid van deze gegevens te doen informeren.

11.3 Schade als gevolg van onjuiste of onvoldoende duidelijke tekeningen, aanwijzingen of andere informatie van opdrachtgever kan nimmer leiden tot aansprakelijkheid van de Meuleman hoveniers.

11.4 Opdrachtgever dient op zijn kosten zorg te dragen voor de goede bereikbaarheid van locaties voor de uitvoering van Meuleman Hoveniers.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1.De hovenier/boomverzorger is gehouden schade te vergoeden die door de opdrachtgever kan worden aangetoond alsmede in een zodanig verband met overschrijding staat, dat deze, gelet op de aard van de aansprakelijkheid en van de schade in redelijkheid kan worden toegerekend aan de hovenier/boomverzorger.

12.2 Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van goederen betreft, geldt bij aflevering bij de opdrachtgever het volgende: Indien beschadiging van goederen wordt geconstateerd dient de opdrachtgever dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de opdrachtgever binnen twee werkdagen na levering bij de hovenier/boomverzorger hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de goederen te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient ook dit door de opdrachtgever op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.

12.3 Op de opdrachtgever rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

12.4 Het recht op vergoeding van de schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze algemene voorwaarden omschreven, een beroep is gedaan.

12.5 De hovenier/boomverzorger is met inachtneming van het eerder in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal € 450.000 per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. De hovenier/boomverzorger sluit hiertoe voor vermeld bedrag een aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.

10. OVERMACHT


13.1 Indien levering of uitvoering van werk door overmacht bij een van de partijen geheel of ten dele niet kan plaatsvinden, geeft dat geen recht tot ontbinding of vermindering van de totaalprijs of schadevergoeding. Indien overmacht langer dan 3 maanden duurt, zullen partijen nadere afspraken maken over de (verdere) uitvoering van werk/levering en de totaalprijs.

13.2 Indien naar het oordeel van de hovenier/boomverzorger de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd heeft de hovenier/boomverzorger het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de hovenier/boomverzorger het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

10. KLACHTEN EN GESCHILLEN

14.1 Klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst alsmede geleverde goederen dienen door de afnemer binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend.

14.2 Klachten gedurende uitvoering van de overeenkomst/levering van de materialen dienen bij constatering schriftelijk te worden ingediend.

14.3 De afnemer wordt niet ontslaan in de normale zorg voor de geleverde materialen/uitgevoerde werkzaamheden na het indienen van een klacht.

14.4 Het nalaten van voldoende onderhoud na oplevering kan ertoe leiden dat de afnemer zijn rechten ter zake verliest.

14.5 Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost dan kan het geschil door zowel ondernemer als afnemer worden voorgelegd aan Geschillencommissie Groen.

14.6 Klachten over gebreken voortvloeiende uit de overeenkomst tussen ondernemer en afnemer zijnde een rechtspersoon/onderneming of een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf schorten de betalingsverplichting niet op.

15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op elke overeenkomst tussen hovenier en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.


16. WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDE


16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Oost-Nederland.
16.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.